Politica de Privacitat

(Data d’actualització de la política de privacitat, 26 de juliol de 2018)

Informació sobre protecció de dades

La present política de privacitat regula el tractament de dades realitzat pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció en relació amb els usuaris que accedeixin o es posin en contacte amb el CIRE a través del portal web.

Responsable del tractament

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (en endavant CIRE)

CIF: Q5856204B

Carrer Foc, 57
08038 Barcelona

Correu electrónic: cireinforma@gencat.cat

Contacte delegat de protecció de dades: dpdcire@cirecat.org

Finalitat i base legitimadora del tractament

La finalitat d’ús de les seves dades personals serà gestionar i tramitar la seva sol·licitud en base al seu consentiment exprés:

  • Gestionant les consultes mitjançant l’apartat de contacte
  • Enviant el butlletí electrònic quan es subscrigui
  • Registre d’alta d’usuari
  • Gestionant i tramitant la comanda realitzada en la compra de productes Made in cire i la posterior administració, facturació i distribució de la comanda (Contable, fiscal i administrativa)

En base a l’interès legítim:

  • Enviament d’informació comercial i publicitària referent a productes de Made in CIRE en el cas que hagi realitzat alguna comanda prèvia.
  • Execució d’un contracte així com el consentiment de l’interessat

Destinataris de les dades:

Les dades de caràcter personal recollides a través dels Canals habilitats en aquest portal web, no seran comunicades a tercers, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·icitat. En aquest cas, seran comunicades a tercers per complir amb obligacions legals que es puguin derivar del tractament i als col·laboradors de made in cire que sigui necessari per a complir amb la finalitat sol·licitada.

Les dades poden ser comunicades a:

  • Administració Tributaria
  • Entitats bancàries
  • Empreses de transport per al lliurament del producte adquirit

Conservació de les dades

Les dades personals de les persones interessades objecte de tractament es conservaran fins que s’hagi tramitat la sol·licitud rebuda i s’hagi resolt la finalitat per a la que van ser obtingudes, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció de possibles responsabilitats legalment previstes.

Drets de protecció de dades

Les persones interessades poden exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, d’oposició i limitació del tractament i a la portabilitat de les dades.

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document que acrediti la identitat de l’usuari a l’adreça postal del Responsable del tractament.

Reclamació

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

Seguretat de les dades

CIRE disposa de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adients i apropiades per a garantir la confidencialitat i la privacitat dels usuaris amb la finalitat de salvaguardar i protegir les seves dades personals davant accessos no autoritzats, pèrdua o destrucció accidental de la informació.