Declaració d’accessibilitat

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a CIRE – Centre de Iniciatives de Reinserció.
CIF: Q5856204B
Carrer Foc, 57
08038 Barcelona

Situació de compliment

Aquest lloc web encara és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 • El formulari d’inici de sessió de l’aplicació per a l’intercanvi de documents no està totalment adaptat per al seu ús amb teclat.
 • El menú de navegació no és accessible per teclat i no es poden desplegar els submenús associats [requisit número 9.2.1.1 Teclat de l’UNE-EN 301549:2019] [2.1.1 Teclat de les WCAG 2.1]
 • Existeixen continguts en anglès l’idioma dels quals no s’està etiquetant correctament [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts de l’UNE-EN 301549:2019].
 • Existeixen camps de formularis que sol·liciten informació sobre l’usuari i no s’identifica el propòsit de l’entrada [requisit número 9.1.3.5 Identificació del propòsit de l’entrada de l’UNE-EN 301549:2019].
 • Existeixen missatges d’estat no identificats per software de manera que no es poden transmetre als usuaris sense la necessitat de rebre el focus [requisit número 9.4.1.3 Missatges d’estat de l’UNE-EN 301549:2019]
 • Podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Existeixen formularis que no compleixen amb el criteri d’identificació d’errors [requisit 3.3.3 de les WCAG 2.1], navegació pel teclat [requisit 2.1.1 de les WCAG 2.1] i focus visible de teclat [requisit 2.4.7 de les   WCAG 2.1].
 • Existeixen elements en alguna pàgina web que no compleixen amb el contrast mínim de color [requisit 1.4.3 de les WCAG 2.1], reajustament del text [requisit 1.4.10 de les WCAG 2.1] i espaiat del text [requisit 1.4.11 de les WCAG 2.1].

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

 • Els mapes d’ubicació dels organismes (Google Maps) poden no ser plenament accessibles, però s’inclou un enllaç per veure “com anar-hi”.
 • Càrrega desproporcionada: no aplica

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 d’octubre de 2020

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria d’accessibilitat portada a terme per l’empresa Pukkas.

Darrera revisió de la declaració: 20 d’octubre de 2020

Observacions y dades de contacte

Comunicacions:

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018), a través de la següent Bústia de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 •  Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 •  Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web. Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 •  instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 •  exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.